Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Poniżej prezentujemy regulamin:

 


 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„TO, CO MNIE OTACZA – kocham i dbam”

organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie

§ 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą przy ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.

§ 2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „BARWY EKO!!”, współfinansowanego prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Roślin i Gospodarki Wodnej, którego celem jest uwrażliwienie na problematykę ekologiczną poprzez pokazanie piękna przyrody, jak również obrazu degradacji środowiska naturalnego na skutek negatywnego wpływu człowieka.

§ 3

Konkurs dotyczy wykonania najciekawszej fotografii ukazującej środowisko przyrodnicze z regionu Warmii i Mazur.

§ 4

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 5

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać 1 – 2 zdjęcia w formie cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: f18.konkurs@gmail.com
(maksymalna wielkość załączników do zgłoszenia nie powinna przekroczyć 25MB)
lub dostarczyć na płycie CD/DVD na adres
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 18
ul. Żytnia 71, 10-823 Olsztyn
z dopiskiem Barwy EKO
w terminie 1.04.2016r. – 15.05.2016r.

§ 6

Technika wykonania zdjęć jest dowolna: zdjęcia czarno-białe, kolorowe, sepia.

§ 7

Nie dopuszcza się zdjęć łamiących w jakikolwiek sposób reguły obyczajowości. Fotografie takie nie będą brane pod uwagę.

§ 8

Zdjęcia zostaną ocenione przez trzyosobową komisję w terminie od 16 do 20 maja 2016r.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§ 9

Spośród nadesłanych prac zostanie nagrodzonych 8 najciekawszych. Nagrodami w konkursie są gry planszowe. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w filii MBP nr 18 oraz wydrukowane i oprawione w formie albumów.

§ 10

Komisja dokona wyboru zgodnie z następującymi kryteriami:
– wartość artystyczna
– zgodność z tematem konkursu
– niebanalna interpretacja tematu
– jakość techniczna
– spełnienie wymogów formalnych

§ 11

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja 2016r.. na stronie www.mbp.olsztyn.pl w zakładce BARWY EKO!!

§ 12

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.

§ 13

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie, o których informuje uczestników konkursu, zamieszczając informacje na stronie: www.mbp.olsztyn.pl w zakładce BARWY EKO!!

§ 14

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

§ 15

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej projektu www.mbp.olsztyn.pl

§ 16

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach:
www.filia18.blogspot.com
www.mbp.olsztyn.pl

Organizator