Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW MBP w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-09.

Strona internetowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status wynika z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada tekstu alternatywnego,
 • część załączonych plików skanów nie jest dostępnych w wersji cyfrowej,
 • brak poprawnej struktury nagłówkowej w niektórych artykułach i/lub niewłaściwa hierarchia elementów HTML
 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących

Niektóre treści są wyłączone z konieczności zachowania dostępności, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 895353080, przez formularz kontaktowy na stronie biblioteki (https://mbp.olsztyn.pl/kontakt/) lub adres poczty elektronicznej (). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kowalski.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o aplikacjach mobilnych udostępnianych przez podmiot publiczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Na terenie miasta Olsztyna biblioteka prowadzi swą działalność w 14 lokalizacjach. Zdecydowana większość z nich są to lokale wynajmowane.

 • Filia nr 2 zlokalizowana w Olsztynie przy ul. Świtezianki 4. W budynku funkcjonują dwie instytucje miejskie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z którym Biblioteka ma zawartą umowę najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bibliotecznej. Obydwie instytucje mają oddzielne wejścia. Do biblioteki prowadzą trzy stopnie schodków z poręczą oraz podjazdem dla wózków dziecięcych. Podjazd jest dość stromy więc nie może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowym utrudnieniem jest materiał z którego wykonane są schody oraz podjazd. Podczas opadów atmosferycznych czy to śnieg, czy deszcz schody i podjazd są bardzo śliskie. Biblioteka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. Nie ma pomieszczenia przystosowanego dla matek z niemowlakami. W pomieszczeniach nie ma toalety dla niepełnosprawnych i brak jest przestrzeni do poruszania się między regałami dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie mamy żadnych udogodnień dla osób starszych.
 • Filia nr 3 MultiCentrum usytuowana jest w ciągu lokali usługowo-handlowych przy ulicy Limanowskiego 8 w Olsztynie. Wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z ulicy, jednak trzeba pokonać próg który uniemożliwia wjazd do lokalu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne i seniorów. W lokalu brak jest udogodnień dla rodziców z niemowlętami oraz osób starszych.
 • Filia nr 4  zlokalizowana w Olsztynie przy Al. Przyjaciół 15/1. Jest to kamienica powstała przed 1945 rokiem.  Wejście do budynku dzielimy z lokatorami, którzy zamieszkują piętro nad naszym lokalem. W bibliotece nie ma żadnych udogodnień do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki). Klatka schodowa jest bardzo wąska i aby dostać się do biblioteki należy pokonać kilka schodów.
 • Filia nr 5 usytuowana w Olsztynie przy ul.  Orłowicza 27. W budynku znajdują się dwie instytucje do których prowadzą oddzielne wejścia, umożliwiające osobom na wózku jak i rodzicom z małymi dziećmi swobodny wjazd do biblioteki. W lokalu znajduje się toaleta przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, jest zamontowany uchwyt.
 • Filia nr 6 usytuowana w Olsztynie przy ul. Jarockiej 65. Główne wejście jest nieprzystosowane dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców z wózkami ze względu na wysokie schody bez poręczy. Tylne wejście jest dostosowane dla wszystkich, wózek inwalidzki też wjedzie. To jest wejście do świetlicy terapeutycznej, która pozwala nam z niego korzystać .Wewnątrz budynku posiadamy łazienkę przystosowaną do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 • Filia nr 9  zlokalizowana w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 47. Czytelnicy niepełnosprawni oraz rodzice z wózkami maja dobry dostęp do lokalu biblioteki. Obok kilku schodków jest podjazd. Odwiedzający bibliotekę korzystają z obu tych dróg. Wewnątrz biblioteki jest sporo przestrzeni, ale tylko dla Czytelników sprawnych fizycznie. Osoby na wózkach z reguły nie wjeżdżają, ze względu na ciasny korytarz wejściowy. Podobnie ma się sytuacja z wózkami dla dzieci. Przejazd wózków między regałami jest możliwy ale tylko po linii prostej. Nie ma możliwości skrętu i zawracania. Ze względu na zbyt małą przestrzeń toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma tez przewijaków.
 • Filia nr 10 Abecadło mieści się w Centrum Handlowym AURA – na III poziomie galerii przy ulicy Piłsudskiego 16 w Olsztynie. Z każdego poziomu Centrum możliwy jest wjazd do biblioteki windą (także z poziomu parkingów). Biblioteka posiada także oddzielne wejście z zewnątrz z szerokimi drzwiami umożliwiającymi wjazd wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym. Na miejscu w bibliotece dostępna jest specjalna toaleta dla osób niepełnosprawnych jak również toalet z przewijakiem dla małych dzieci. Duża powierzchnia biblioteki 400 m2 i aranżacja wnętrza umożliwiają swobodne poruszanie się czytelników na wózkach inwalidzkich. Biblioteka posiada także kącik z zabawkami (klocki, zabawki, domek, zjeżdżalnia, stoliki + krzesełka), z którego chętnie korzystają rodzice z małymi dziećmi
 • Filia Planeta 11 zlokalizowana w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 38. Do filii prowadzi podjazd od strony parkingu. Niestety w związku z budową Centaurusa droga dojazdowa od ul. Głowackiego w górę, wzdłuż basenu jest rozkopana, bez chodnika, często zastawiona co w praktyce niemal uniemożliwia pokonanie jej na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym. Od strony al. Piłsudskiego do Planety 11 prowadzą schody, jednak nie posiadają żadnych podjazdów. W praktyce trzeba wnosić wózek. W samym budynku Planety 11 przestrzeń jest dostosowana, są zachowane odstępy przez co można poruszać się swobodnie. Jest też toaleta z przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Filia nr 12 usytuowana jest w ciągu pawilonów handlowo-usługowych w Olsztynie przy ul. Wrocławska 2lok. nr 6. Ze względu na niewielką przestrzeń brak jest możliwości dostosowana pomieszczeń do obsługi osób niepełnosprawnych. Rodzice z wózkami dziecięcymi mają możliwość wjazdu do biblioteki.
 • Filia nr 13 usytuowana w Olsztynie przy ul.  Sikiryckiego 9. Wejście do budynku oraz korytarz prowadzący do biblioteki posiada podjazd dla wózków. Wewnątrz filii brak jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia nie jest wyposażona w toaletę dla rodziców z małymi dziećmi.
 • Filia nr 15 zlokalizowana w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 15/2lok.U w ciągu pawilonów handlowo-usługowych. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość wjechania wózkiem do biblioteki, podobnie jest z wózkami dziecięcymi. Natomiast ze względu na zbyt małą przestrzeń brak jest możliwości swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim między regałami. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Filia nr 16 usytuowana w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 145. Filia biblioteczna mieści się na parterze kamienicy która wyposażona jest w podjazd dla wózków dziecięcych  oraz wózków inwalidzkich. Niepełnosprawni czytelnicy oraz rodzice z wózkiem dziecięcym mają swobodny dostęp do filii. Wszystkie przejścia wewnątrz lokalu do poszczególnych pomieszczeń w bibliotece umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku (brak progów, szerokie przejścia).
 • Filia nr 18 usytuowana w Olsztynie przy ul. Żytniej 71 os. Dajtki. Biblioteka wyposażona jest w podjazd dla wózków zlokalizowany przed wejściem do budynku,  udogodnienia wewnątrz: szeroki i przestronny korytarz oraz sale biblioteczne, brak progów w pomieszczeniach, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek administracji MBP usytuowany w Olsztynie przy ul. Rodziewiczówny 2. Ze względu liczne bariery architektoniczne (niewielka powierzchnia oraz małe, wąskie i kręte korytarzyki) nie ma możliwości wjazdu do budynku wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych.