Zapytanie ofertowe

w celu dokonania szacowania wartości zamówienia oraz rozeznania cen rynku

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, odgromiowej i osprzętu w 14 obiektach filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

szczegóły: